Hva er en krise?

Vi definerer det som en hendelse eller situasjon som har potensiale til å true viktige verdier, svekke organisasjonens omdømme, samt dens evne til å utføre viktige oppgaver.

           Kontakt

 Seniorrådgiver og faggruppeleder strategi 

Paal Espen Hambre
Gambit Hill+Knowlton Strategies

Tel (+47) 414 01 414

e-post paal(at)hkstrategies(dot)com. 

Negativ medieomtale, feil med tjenester eller produkter, skader eller trusler for ansattes helse og liv, uetisk eller skadelig oppførsel fra ledere, intern uro, finansielle uregelmessigheter; Alt dette er eksempler på kriser som kan ramme virksomheter i både offentlig og privat sektor, og som må og bør håndteres planmessig og profesjonelt. 

Det som ofte er avgjørende for i hvilken grad man lykkes i å skape forståelse og aksept for sitt budskap, er at planene for håndtering av krisen er klare når den inntreffer, og at man har trent på de mest sannsynlige scenarioer. 

Gambit H+K Straegies utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og krisekommunikasjonsplaner for din organisasjon. Vi trener nøkkelpersonell i håndtering av media og andre interessentgrupper i en krisesituasjon, og øver dere i krisehåndtering i alt fra enkle table-top-øvelser til store fullskalaøvelser der flere tiltalls personer er involvert. Vi stiller også med det siste innen ny teknologi for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.

Vi tilbyr også operativ bistand under kriser, for eksempel ved å gå inn og håndtere mediehenvendelser. Vi er alltid i beredskap for våre kunder, og har en stab av rådgivere med krisekompetanse som sikrer kunden hjelp når de trenger det. Ved behov for garantert tilgjengelighet tilbyr vi skreddersydde og skalerbare avtaler som sikrer tilgang på navngitte rådgivere døgnet rundt, med definert responstid.


Gambit H+K Strategies bistår med:

  • Kriseplaner og/eller gjennomgang av eksisterende planverk
  • Kriseøvelser
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Løpende bistand fra kriseteam med erfarne rådgivere som har bakgrunn fra media, politikk, næringsliv og forvaltning. 
  • 24/7 beredskapstelefon
  • Medie- og budskapstrening
  • Talspersonfunksjon
  • Myndighets- og pårørendehåndtering
  • Medieovervåkning og -rapportering
  • Løpende rådgivning og støtte


Paal Espen Hambre har 25 års erfaring fra medie- og kommunikasjonsbransjen, er sektorleder og faglig leder for strategi i Gambit Hill+Knowlton Strategies. 
Hans hovedkompetanse er på områdene krisehåndtering og beredskap, krisekommunikasjon, kommunikasjonsstrategi og analyse, medierelasjoner og lederkommunikasjon. Hans virke har hovedsakelig vært som rådgiver for topp- og mellomledelse i både offentlig og privat sektor. Han har i dag ansvaret for flere av våre største kundeforhold, hvor han også fungerer som hovedrådgiver. Av kunder de senere år kan nevnes Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Helse Sør-Øst,  Politidirektoratet, Bouvet, Regnskap Norge, Sopra Steria og Domstolsadministrasjonen. Paal leder sammensatte team med ulik kompetanse på tvers av kommunikasjonsdisiplinene. 

Paal var tidligere rådgiver og leder for konsernkommunikasjon i Lynx Porter Novelli, deretter eier og daglig leder for Arctic PR. Før det var han journalist i radio og avis.

Han har høyere utdannelse innen PR- og kommunikasjonsledelse, samfunnskontakt og økonomi/finans fra Handelshøyskolen BI samt mediekunnskap fra Høgskulen i Volda.
Paal har også gjennomført WPPs topplederskolering MAESTRO. WPP eier Hill+Knowlton Strategies, og er verdens største kommunikasjonskonsern.