Hva er en krise?

Vi definerer det som en hendelse eller situasjon som har potensiale til å true viktige verdier, svekke organisasjonens omdømme, samt dens evne til å utføre viktige oppgaver.

           Kontakt

 CEO
Henrik Halvorsen

Gambit Hill+Knowlton Strategies

Tel (+47) 901 58 385

e-post henrik.halvorsen(at)hkstrategies(dot)com. 

Negativ medieomtale, feil med tjenester eller produkter, skader eller trusler for ansattes helse og liv, uetisk eller skadelig oppførsel fra ledere, intern uro, finansielle uregelmessigheter; Alt dette er eksempler på kriser som kan ramme virksomheter i både offentlig og privat sektor, og som må og bør håndteres planmessig og profesjonelt. 

Det som ofte er avgjørende for i hvilken grad man lykkes i å skape forståelse og aksept for sitt budskap, er at planene for håndtering av krisen er klare når den inntreffer, og at man har trent på de mest sannsynlige scenarioer. 

Gambit H+K Strategies utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og krisekommunikasjonsplaner for din organisasjon. Vi trener nøkkelpersonell i håndtering av media og andre interessentgrupper i en krisesituasjon, og øver dere i krisehåndtering i alt fra enkle table-top-øvelser til store fullskalaøvelser der flere tiltalls personer er involvert. Vi stiller også med det siste innen ny teknologi for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.

Vi tilbyr også operativ bistand under kriser, for eksempel ved å gå inn og håndtere mediehenvendelser. Vi er alltid i beredskap for våre kunder, og har en stab av rådgivere med krisekompetanse som sikrer kunden hjelp når de trenger det. Ved behov for garantert tilgjengelighet tilbyr vi skreddersydde og skalerbare avtaler som sikrer tilgang på navngitte rådgivere døgnet rundt, med definert responstid.


Gambit H+K Strategies bistår med:

  • Kriseplaner og/eller gjennomgang av eksisterende planverk
  • Kriseøvelser
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Løpende bistand fra kriseteam med erfarne rådgivere som har bakgrunn fra media, politikk, næringsliv og forvaltning. 
  • 24/7 beredskapstelefon
  • Medie- og budskapstrening
  • Talspersonfunksjon
  • Myndighets- og pårørendehåndtering
  • Medieovervåkning og -rapportering
  • Løpende rådgivning og støtteCopyright 2020: Paal Espen Hambre, paal(at)hambre.no.